Bookmark and Share Add to Favorites        ยืนยันคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ 2557
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย

ที่สมาคมเป็นผู้คัดเลือกนักกีฬาส่งเข้าร่วมแข่งขัน 5 รายการ ดังต่อไปนี้

1. โอลิมปิค  2. ชิงแชมป์โลก

3. ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  4. เอเชี่ยนเกมส์  5.ซีเกมส์

 

 

พ.ศ.2556

 

รายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย  ชุด  การแข่งขันกีฬาซีเกมส์  ณ ประเทศพม่า

ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2556

นักกีฬาชาย
1.ชัยศิษฏ์  ชัยทัศน์ , 2.ภาดาศักดิ์  ตันวิริยะเวชกุล ,  3.สุชาติ พิทักษ์กุลศิริ ,  4.นิคม  วงศ์ศิริ

 

นักกีฬาทีมหญิง
1.นันทนา  คำวงศ์ ,  2.อนิศรา  เมืองสุข , 3.ปิยพร  ปานนาค  , 4.ธมลวรรณ  เขตเขื่อน

 

รายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย  ชุด  รายการชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2556

นักกีฬาชาย
1.ชัยศิษฏ์  ชัยทัศน์ , 2.ภาดาศักดิ์  ตันวิริยะเวชกุล ,  3.สุชาติ พิทักษ์กุลศิริ ,  4.นิคม  วงศ์ศิริ

นักกีฬาทีมหญิง
1.นันทนา  คำวงศ์ ,  2.อนิศรา  เมืองสุข , 3.ปิยพร  ปานนาค  , 4.ธมลวรรณ  เขตเขื่อน

 

รายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย  ชุด  รายการชิงแชมป์โลกประเภทบุคคล ณ ประเทศฝรั่งเศส

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2556

นักกีฬาชาย

1.นายชัยศิษฎ์ ชัยทัศน์   2.นายภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล  3.นายแม็ก  พวงศรี  

นักกีฬาหญิง 

1.นางสาวนันทนา คำวงศ์  2.นางสาวสุธาสินี เสวตรบุตร  3.นางสาวธมลวรรณ เขตต์เขื่อน  

 

 

สรุปรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย  ถึง ปี พ.ศ.2555

นักกีฬาชาย นักกีฬาหญิง
นภา  คุณรัตนพฤกษ์ อัจฉรา  พฤฒิพฤกษ์   
ธงชัย  นันทพัฒน์ พูนสุข  มโนมัยอุดม
อภิชาติ  แซ่ตั้ง  ศิริสกุล  ผ่องสุวรรณ
กระแสร์  แซ่ฉั่ว  วจี  คณะเกษม
ศุภชัย  พัฒนาวีระนันท์  จินตนา  ปิยะอำพรรณ
ประดิษฐ์  ไพวิทย์ศิริภักดี  ประภา  พึ่งสุจริต
สุรศักดิ์  ก่อเกียรติทวีชัย  เง็กมุ้ย  แซ่อึ้ง
บรรเจิด  อัครพัชญสกุล  สุมาลี  เตชะวณิช
ไกรสร  จิระแพทย์  อร่าม  คูสุวรรณ
สมบูรณ์  อังคสิทธิ์  ลาวัลย์  วงศ์พันธ์สวัสดิ์
สมเกียรติ  พนมฤทธิ์  บุญมา  ตัณฑเกยูร
ประชัน  คุณชีวะ  ถนอมวงศ์  แก่นสุวรรณ
มนตรี  วีระประวัติ  ผกาทิพย์  สีมาตรัง
สำเภา  ฉัตรพาน  มัลลิกา  เมธาชัยกิจ
ธงชัย  สุทธิเวท  สุภาวดี  พินสุวรรณ
สมเดช  สายจิตบริสุทธิ์  พัชรินทร์  ลอยไสว
วิโรจน์  พงษ์เต็มสุข  ลัดดา  กุมุทพงษ์พานิช

สนั่น  วรสุขศรี

ศิริชัย  วัฒนเมตตา

 ขวัญตา  กุมุทพงษ์พานิช
บุญสม  เสมอกาย  ชนิดา  เขียวดอกน้อย
ชัยศักดิ์  อภิชาติพงศ์สุข  อัญชลี  อภิวัฒนพันธ์
ถนอม  รัชโนวรรณ  อนงค์  ปัทวธานนท์
ไพโรจน์  ฉัตรไพศาลศิลป์  เครือวัลย์  พิพิธธรรม
วิรัช  ต่อเทียนชัย  สุวพร  ประพฤทธิกุล
พิภพ  โชติพิศาล  อรดี  วินัทปัทมา
ประธาน  แซ่แต้  สิรินยา  แซ่ก๊วย
ชิดชัย  แซ่ตั้ง  อนิศรา  เมืองสุข
ชูชัย  เพลินพฤกษา  ศิริญญา  ตรีกิจจา
ชยานนท์  วูวานิช  กันทิมา  สมางชัย
พรเทพ  พรเศรษฐถาวร  นันทนา  คำวงศ์
รณงค์  สมใจหวัง  สุทธิลักษณ์  รัตนประยูร
กุมุท  เลี้ยงหริสิทธิ์  พรศรี  อริยโชติมา
โอภาส  เรี่ยวเรืองสุข  อัครยา  สองสมุทร
อภิชาติ  ทวีพาณิชย์พันธ์  จงกล  แก้วไสล
มานพ  กันธวัง  วราภรณ์  ล้ำเลิศวรวิทย์
วินิจ  บวรกีรติขจร  ปรียกรรญญ์  เตรียมโพธิ์
สมชาย  คงเสรีดำรง  ณัฎฐา  ล้วนวรวัฒน์
สมชาย  เกรียงชาตรี  ธิดาพร  วงศ์บุญ
ชาติชาย  ทีฆวีรกิจ  สุธาสินี เสวตรบุตร
อุดม  สุขสุดประเสริฐ  พรรัตน์  รูปสูง
วิชัย  ลิมปิศรีวนิช  อารียา  แสงเป๋า
อนุสรณ์  เสถียรสุต  ปิยพร  ปานนาค
ภานุมาศ  เกรียงไกรเพชร  รัตนาภรณ์  รัตนวงศา
วิชิต  เถลิงพล  ธมลวรรณ  เขตเขื่อน
ประเสริฐ  เรืองศรีเจริญรุ่ง นิศาชล สังข์ดี
พูนศักดิ์  แซ่อึ้ง  
สมบูรณ์  แซ่จาง  
วิชาญ  อรุโณทัยพิพัฒน์  
เพ้ง  ศรีท่าพระ  
อดุลย์  รินดวงดี  
ชัยวิทย์  ตรีธนกิตติ  
นพดล  บัวสุวรรณ  
ดอน  มุดตางาม  
สกุล  อริยโชติมา  
กิตติ  แซ่โง้ว  
วิโรจน์  จันผะกา  
ธีระเดช  เมฆอัมพร  
กรกิจ  เสริมกิจเสรี  
ชัยศิษฏ์  ชัยทัศน์  
ณัฐพงษ์  สุนทรฐิติ  
ปริญญา  นนท์สาเกตุ  
สนั่น  อริยโชติมา  
ภุชงค์  สงวนสิน  
ภาคภูมิ  สงวนสิน  
พรชัย  ต่อสุทธิกนก  
ธนบูรณ์  เจริญปัญญาบุญ   
ต่อภูมิ  ทองสินภพ  
สิทธิโชค  วิภาวัฒนกุล  
ธนวัฒน์  วิภาวัฒนกุล  
เศกศักดิ์  คมขำ  
ธนันต์  พิภพผล  
ทัศนะ  โสมาบุตร  
ยุทธนา  ทับบุญมี  
สิขเรศ กิจสำเร็จ  
สุริยะ  ประเสริฐศรี  
ธนพล  สันติวัฒนธรรม  
แมกซ์  พวงศรี  
ภาดาศักดิ์  ตันวิริยะเวชกุล  
นิคม  วงศ์ศิริ  

สุชาติ  พิทักษ์กุลศิริ

ชนกานต์ อุดมศิลป์

 

 

 

  ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  กติกาด้านอุปกรณ์ฉบับย่อ
  กติกาการเสริฟฉบับย่อ
  จุดเด่นของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  ลูกปิงปองจากทั่วโลก
  We Love Ping Pong
  TABLE TENNIS TIPS
  สโมสร CENTRAL
  Ping Pong Planet (Rerun)
  ชมรมเทเบิลเทนนิสปากเกร็ด
  Ping Pong Board
  ชมรมเทเบิลเทนนิสอาวุโสไทย
  Thai Ping Pong
  Thai Table Tennis Lover
  สโมสรเมืองทอง
  สโมสรธารสุวรรณ
  ชมรมเทเบิลเทนนิสนนทบุรี
  สโมสรจังหวัดนครราชสีมา
  สโมสรเทเบิลเทนนิสพิจิตร
  ชมรมเทเบิลเทนนิส ม.หาดใหญ่