Bookmark and Share Add to Favorites        ยืนยันคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ 2557
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

อดีตคณะกรรมการบริหาร

  

  
2553 - 2555
 

 

 
นายพีรเดช  พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคม
น.อ.สมศักดิ์  ตรีธาร อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายกำพล  จูฑะพล อุปนายกฝ่ายหารายได้
นายวราทัศน์ วงศ์สุรไกร   อุปนายกฝ่ายเทคนิค
พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายนิคม  เจนจิตรานันท์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส              อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันและแผนงาน
นายดอน  มุดตางาม เลขาธิการและฝ่ายการตลาด
นายสกุล  อริยโชติมา รองเลขาธิการและเหรัญญิก
นางสุธิดา  เสียมหาญ ฝ่ายทะเบียน
นายสุรศักดิ์  ณ นคร ประชาสัมพันธ์
พ.ต.ท.ชยานันท์  ไทยนิยม กรรมการ
นายวัฒน์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นางสาวชนม์ภัทร์  อภิวัฒนพันธ์ กรรมการ
นายกรกิจ  เสริมกิจเสรี กรรมการและประธานผู้ฝึกสอน
นายสัตวแพทย์ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม  กรรมการ
นายวินัย  จิวาคุณากร                         
กรรมการ
  
 
2551 - 2552
 
นายธนา  ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคม
พลเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ อุปนายก
น.อ.สมศักดิ์ ตรีธาร อุปนายก
นายวราทัศน์ วงศ์สุรไกร อุปนายก
นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ อุปนายก
นายไพบูลย์ แก่นนาคำ อุปนายก
นายธีระ  ปิยสุรประทีป อุปนายก
นายสมชาย  รัตนภูมิภิญโญ อุปนายก
นายสง่า  กิจสำเร็จ อุปนายก
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส เลขาธิการ
นายสกุล  อริยโชติมา รองเลขาธิการ
นายวิทูร รัตนเมธานนท์ เหรัญญิก
นายอุดม สุขสุดประเสริฐ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายนิวัฒน์  เสมาเงิน กรรมการ
นายนิคม  เจนจิตรานันท์ กรรมการ
นางธารทิพย์  ศิรินุพงศ์ กรรมการ
นายคเณศร์  ชาติธรรมรักษ์ กรรมการ
นายสุรศักดิ์  ณ นคร กรรมการ
นายดอน  มุดตางาม กรรมการ
 
  
 
 
2549 - 2550
 
นายธนา  ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคม
พลเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ อุปนายก
น.อ.สมศักดิ์ ตรีธาร อุปนายก
นายวราทัศน์ วงศ์สุรไกร อุปนายก
นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ อุปนายก
นายอนันต์ วิเศษวงษ์ อุปนายก
นายสุนทร แก้วพิจิตร อุปนายก
นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ อุปนายก
นายไพบูลย์ แก่นนาคำ อุปนายก
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส เลขาธิการ
นายอุดม สุขสุดประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายวิทูร รัตนเมธานนท์ เหรัญญิก
พ.ต.อ.วิโรจน์  สัตย์สัณหกุล กรรมการ
นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ กรรมการ
นายวิรัช  ต่อเทียนชัย กรรมการ
นายธีรยุทธ  หอประเสริฐกิจ กรรมการ
นายดเนศร์  ชาติธรรมรักษ์ กรรมการ
นายสง่า  กิจสำเร็จ กรรมการ
นายสงวน  ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการ
 
 
 
 
2547 - 2548
 
นายธนา  ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคม
พลเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ อุปนายก
นายกัมพล ชาติธรรมรักษ์ อุปนายก
นายกัมพล จูฑะพล อุปนายก
นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ อุปนายก
ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร อุปนายก
ดร.สันติ พงศ์พันธุ์เดชา อุปนายก
นายมานพ หอประเสริฐกิจ อุปนายก
นายธวัช กุมุทพงษ์พานิช อุปนายก
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส เลขาธิการ
นายนิวัฒน์ เสมาเงิน ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายวิทูร รัตนเมธานนท์ เหรัญญิก
พันตำรวจเอกวิโรจน์ สัตย์สัณหกุล กรรมการ
นายอนันต์ วิเศษวงศ์ กรรมการ
นายอุดม สุขสุดประเสริฐ กรรมการ
นายวิรัช ต่อเทียนชัย กรรมการ
นายนิคม เจนจิตรานันท์ กรรมการ
นายธีระ ปิยสุรประทีป กรรมการ
นางธารทิพย์ ศิรินุพงษ์ กรรมการ
 
 
 
 
2541-2542 
 
นายธนา  ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคม
นาวาโท สมศักดิ์  ตรีธาร อุปนายก
พลตรี ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ อุปนายก
พลตำรวจตรี วัฒนชัย   วารุณประภา อุปนายก
นายสมบูรณ์  เอมมาโนช อุปนายก
นายพีรเดช  พฤฒิพฤกษ์ อุปนายก
ดร.วราทัศน์  วงศ์สุรไกร อุปนายก
พันตำรวจเอก บริหาร  เสี่ยงอารมณ์ อุปนายก
นายจิตติเกษม  นิโรจน์ อุปนายก
นายไพบูลย์  แก่นนาคำ เลขาธิการ
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายธีรพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์ เหรัญญิก
นางสุมาลี  เตชะวณิช ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายรุ่งศักดิ์  อินทราภิรมย์กุล ปฏิคม
นายกัมพล  จูฑะพล ผู้ช่วยปฏิคม
นายมนตรี  วีระประวัติ ประชาสัมพันธ์
นายนิคม  เจนจิตรานันท์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายอนันต์  วิเศษวงศ์ นายทะเบียน
นายนิวัฒน์  เสมาเงิน ผู้ช่วยนายทะเบียน
 


2539-2540
 
นายธนา  ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคม
นาวาโท สมศักดิ์  ตรีธาร อุปนายก
ดร.วราทัศน์  วงศ์สุรไกร อุปนายก
นายพีรเดช  พฤฒิพฤกษ์               อุปนายก
นายดิเรก  ถึงฝั่ง อุปนายก
นายวิฑูรย์  จรรย์ศุภรินทร์ อุปนายก
พลตำรวจตรี วัฒนชัย   วารุณประภา อุปนายก
นายสุนทร  แก้วพิจิตร อุปนายก
นายจิตติเกษม  นิโรจน์ อุปนายก
นายไพบูลย์  แก่นนาคำ เลขาธิการ
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายธีรพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์ เหรัญญิก
นายสมเกียรติ  เหล่าชำนาญวานิช ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายมนตรี  วีระประวัติ ปฏิคม
นายรุ่งศักดิ์  อินทราภิรมย์กุล ผู้ช่วยปฏิคม
นายวีระศักดิ์  โกรัตนะ ประชาสัมพันธ์
พันตำรวจเอก บริหาร  เสี่ยงอารมณ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายอนันต์  วิเศษวงศ์ นายทะเบียน
จ่าสิบเอก ไชยรัตน์  ราชบุรมย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
 
 
 
2537-2538
 
นายธนา  ไชยประสิทธิ์                นายกสมาคม
พลตรี ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ อุปนายก
นายอานุภาพ  วงศ์นาค อุปนายก
นายสมบูรณ์  เอมมาโนช อุปนายก
นายกำพล  ชัยวัฒนไชย อุปนายก
นายโสภณ  บุญลือ อุปนายก
นายกันกุล  อิงคนางกูล อุปนายก
นายจันทร์  ชูสัตยานนท์ อุปนายก
นายวราทัศน์ วงศ์สุรไกร อุปนายก
นายวิศิษฐ์  เหลืองวิไล เลขาธิการ
นายนิวัฒน์  เสมาเงิน ผู้ช่วยเลขาธิการ
นาวารตรี ชาลี  หวังรวยนาม เหรัญญิก
นายอนุศักดิ์  จิตต์ธรรมวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายปรีดา  พึ่งตน ปฏิคม
นายวิธาน  เสถียรธรรมมณี ผู้ช่วยปฏิคม
นายวีระศักดิ์  โกรัตนะ ประชาสัมพันธ์
นายพีรเดช  พฤฒิพฤกษ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายอนันต์  วิเศษวงศ์ นายทะเบียน
นายฉัตรชัย  สง่าอารีย์กุล กรรมการ
 
 
 
2535-2536
 
นายอำนวย  ก่อวัฒนกุล               
นายกสมาคม
นายวิศิษฐ์  เหลืองวิไล อุปนายก
นายกำพล  ชัยวัฒนไชย อุปนายก
พันเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ อุปนายก
นายอานุภาพ  วงศ์นาค อุปนายก
นายอัครพล  วนะภูติ อุปนายก
นายสมบูรณ์  เอมมาโนช อุปนายก
นายจันทร์  ชูสัตยานนท์ อุปนายก
นายกำธร  โลวิวัฒนกุล อุปนายก
นาวาโทสมศักดิ์  ตรีธาร เลขาธิการ
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส ผู้ช่วยเลขาธิการ
นาวาตรี ชาลี  หลังรวยนาม เหรัญญิก
นายอนุศักดิ์  จิตต์ธรรมวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายวิธาน  เสถียรธรรมมณี ปฏิคม
นายพงศ์ศักดิ์  หงษ์วิสุทธิกุล ผู้ช่วยปฏิคม
นายมนตรี  วีระประวัติ ประชาสัมพันธ์
นายชยานนท์  วูวานิช ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายนิวัฒน์  เสมาเงิน นายทะเบียน
นายวิฑูรย์  ศรีวิฑูรย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
 
 
 
2533-2534
 
นายสันติภาพ  เตชะวณิช           
นายกสมาคม
นายวิศิษฐ์  เหลืองวิไล อุปนายก
นายอำนวย  ก่อวัฒนกุล อุปนายก
พันเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ อุปนายก
นายอานุภาพ  วงศ์นาค อุปนายก
นายอัครพล  วนะภูติ อุปนายก
นายสมบูรณ์  เอมมาโนชญ์ อุปนายก
นาวาตรี สมศักดิ์  ตรีธาร เลขาธิการ
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส ผู้ช่วยเลขาธิการ
นาวาตรี ชาลี  หวังรวยนาม เหรัญญิก
นายกำพล  ชัยวัฒนไชย ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายวิธาน  เสถียรธรรมมณี ปฏิคม
นายพงศ์ศักดิ์  หงษ์วิสุธิกุล ผู้ช่วยปฏิคม
นายมนตรี  วีระประวัติ ประชาสัมพันธ์
นายวิฑูรย์  จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายนิวัฒน์  เสมาเงิน นายทะเบียน
นายวิฑูรย์  ศรีวิฑูรย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายจันทร์  ชูสัตยานนท์ กรรมการ
นายชยานนท์  วูวานิช กรรมการ
 
 
 
2531-2532
 
นายสุขุม  นวพันธ์
นายกสมาคม        
นายวิศิษฐ์  เหลืองวิไล อุปนายก
นายเกรียงศักดิ์  วัฒนวรางกูล อุปนายก
พันเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ อุปนายก
นาวาตรี สมศักดิ์  ตรีธาร เลขาธิการ
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส ผู้ช่วยเลขาธิการ
นาวาตรี ชาลี  หวังรวยนาม เหรัญญิก
นายวิธาน  เสถียรธรรมมณี ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายจันทร์  ชูสัตยานนท์ ปฏิคม
นาวาเอก จำลอง  นุชเกษม นายทะเบียน
นายอำนวย  ก่อวัฒนกุล กรรมการ
นายชยานนท์  วูวานิช กรรมการ
นายพงศ์ศักดิ์  หงษ์วิสุธิกุล กรรมการ
นายบัณฑูรย์  ชุณยาสวัสดิ์กุล กรรมการ
นายวิฑูรย์  จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการ
นายนิวัฒน์  เสมาเงิน กรรมการ
นายวิฑูรย์  ศรีวิฑูรย์ กรรมการ
นายสมชาย  เทวโรทร กรรมการ
นายไพบูลย์  ตั้งอรุณสันติ กรรมการ
 
  ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  กติกาด้านอุปกรณ์ฉบับย่อ
  กติกาการเสริฟฉบับย่อ
  จุดเด่นของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  ลูกปิงปองจากทั่วโลก
  We Love Ping Pong
  TABLE TENNIS TIPS
  สโมสร CENTRAL
  Ping Pong Planet (Rerun)
  ชมรมเทเบิลเทนนิสปากเกร็ด
  Ping Pong Board
  ชมรมเทเบิลเทนนิสอาวุโสไทย
  Thai Ping Pong
  Thai Table Tennis Lover
  สโมสรเมืองทอง
  สโมสรธารสุวรรณ
  ชมรมเทเบิลเทนนิสนนทบุรี
  สโมสรจังหวัดนครราชสีมา
  สโมสรเทเบิลเทนนิสพิจิตร
  ชมรมเทเบิลเทนนิส ม.หาดใหญ่