Bookmark and Share Add to Favorites        ยืนยันคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ 2557
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

แผนภาพการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

ในแต่ละปีๆ ที่ผ่านมานั้น   ทางสมาคมฯ จะได้จัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยทั้งระดับเยาวชนและรุ่นใหญ่เป็นประจำทุกๆ ปี    ซึ่งในปีนี้ทางฝ่ายแผนงานได้สรุประยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ออกมาเป็นแผนภาพเพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น   และได้ประชาสัมพันธ์มายังภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีทิศทางดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันทั้งในปีนี้และในปีต่อๆ ไป  รวมถึงเพื่อให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้เตรียมแผนการแข่งขันและฝึกซ้อม  เพื่อให้ตนเองมีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ   ดังแผนภาพด้านล่างนี้

 

 

 

จากแผนภาพข้างต้น  มีคำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้

 

ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติ  ทั้งทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ  คือใครบ้าง? 

โดยปกติทางสมาคมฯ จะมีการประกาศหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ และ เยาวชนทีมชาติ ประจำปี  ประกาศให้ทราบก่อนทำการคัดตัวในแต่ละปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์  โดยจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เพื่อให้นักกีฬายืนยันสิทธิ์ในการมาเข้าร่วมคัดเลือกตัวก่อนทำการคัดเลือกตัว  

ดังนั้นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ต้องการจะพัฒนาให้นักกีฬามีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ จะต้องศึกษาเอกสารหลักเกณฑ์นี้ให้ละเอียด และเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ดังกล่าว  โดยทำผลงานให้อยู่ในหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ ที่ได้กำหนดไว้  ท่านจึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติในปีถัดไป

 

ระดับเยาวชน  วัตถุประสงค์ในการคัดเลือก  เพื่อเตรียมนักกีฬาในระดับเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติต่างๆ ที่จัดขึ้นหลังจากการคัดเลือกตัวจนถึงวันคัดเลือกตัวในปีต่อไป

เดือนมีนาคม  สมาคมฯ จะดำเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬาครั้งแรกประมาณในแต่ละปี  ซึ่งในช่วงเดือนดังกล่าวนักกีฬาเยาวชนจะไม่ติดปัญหาด้านการเรียนและการสอบ  และนักกีฬามีระยะเวลาการฝึกซ้อมก่อนมาร่วมคัดเลือกตัวได้อย่างเต็มที่   โดยสมาคมฯ จะคัดเลือกนักกีฬา ชาย และ หญิง  ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  เอาใว้จำนวน  ชาย 8 คน  และ  หญิง 8 คน  และ ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  คัดเลือกเอาไว้จำนวน ชาย 8 คน และ หญิง 8 คน   โดยนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกในชุดนี้  สมาคมฯ ได้เตรียมนักกีฬาทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการ THAILAND Junior & Cadet ประจำปี  ซึ่งเป็นรายการสะสมคะแนนโลก ที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพเป็นประจำทุกปี  โดยจะแข่งขันในประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี (ในแผนภาพ คือ ลูกศรเส้นปะ สีม่วง)    

 

เดือนเมษายน   สมาคมฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนในครั้งที่ 2  โดยนักกีฬาที่จะมีสิทธิ์คัดเลือกในรอบนี้คือนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมมาแล้ว  โดยในการคัดเลือกครั้งนี้ สมาคมฯ จะคัดเลือกนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 4 คน และ หญิง 4 คน  และนักกีฬาในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 2 คน และ หญิง 2 คน  เพื่อเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการ เพื่อความชนะเลิศเยาวชนอาเชี่ยน ประจำปี ซึ่งจะจัดการแข่งขันประมาณเดือนมิถุนายน  และ  เพื่อความชนะเลิศเยาวชนเอเชีย ประจำปี  ซึ่งจะจัดการแข่งขันประมาณเดือนกรกฏาคม (ในแผนภาพ คือ ลูกศรเส้นปะ สีดำ)

 

 

ระดับทั่วไป   วัตถุประสงค์ในการคัดเลือก  เพื่อเตรียมนักกีฬาในระดับทั่วไป เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติต่างๆ ที่จัดขึ้นหลังจากการคัดเลือกตัวจนถึงวันคัดเลือกตัวในปีต่อไป

 

เดือนพฤษภาคม   สมาคมฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ

นักกีฬาที่มีสิทธิ์คือ  นักกีฬาที่อยู่ในหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ ประจำปี  และ  นักกีฬาเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกตัวใน ครั้งที่ 1  ( รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 8 คน หญิง 8 คน  และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 4 คน หญิง 4 คน )  โดยสมาคมฯ จะคัดเลือกนักกีฬาเอาไว้จำนวน  นักกีฬาชาย 4 คน สำรอง 2 คน  และ นักกีฬาหญิง 4 คน  สำรอง 2 คน  เพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ที่สมาคมฯ ได้พิจารณาส่งเข้าร่วมแข่งขันที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การแข่งขันในเดือนมิถุนายน ในปีนั้นๆ  ไปจนถึง เดือนพฤษภาคม ในปีถัดไป

และสำหรับรายการแข่งขันในบางรายการที่สมาคมฯ พิจารณาส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน   สมาคมฯ อาจจะให้มีการประลองแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันได้  โดยหากรายการใดที่จะมีการประลอง  นักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ในการคัดเลือกประลองได้แก่  นักกีฬาชาย 4 คน + สำรอง 2 คน  และ นักกีฬาหญิง 4 คน + สำรอง 2 คน (ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วในเดือนพฤษภาคม)  แข่งขันประลองกับ นักกีฬาเยาวชนรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 4 คน , หญิง 4 คน   และ  เยาวขนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 2 คน , หญิง 2 คน (ที่ได้คัดเลือกไว้ในเดือนเมษายน)  โดยจำนวนนักกีฬาที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรายการ  สมาคมฯ  จะพิจารณาส่งเข้าร่วมแข่งขันตามความเหมาะสมต่อไป

 

สถานะการเป็นนักกีฬาทีมชาติ

ทั้งนักกีฬาระดับเยาวชน และ ทั่วไป  จะเริ่มมีสถานะการเป็นนักกีฬาทีมชาติ  เมื่อได้ทำการคัดเลือกเสร็จและสมาคมฯ ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ จนถึง การคัดเลือกตัวในปีถัดไป  และ ถือเป็นทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อนักกีฬาได้ลงทำการแข่งขันจริง ในรายการที่สมาคมฯ ได้ส่งชื่อเข้าร่วมแข่งขัน


 

 

 


 

 

 

  ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  กติกาด้านอุปกรณ์ฉบับย่อ
  กติกาการเสริฟฉบับย่อ
  จุดเด่นของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  ลูกปิงปองจากทั่วโลก
  We Love Ping Pong
  TABLE TENNIS TIPS
  สโมสร CENTRAL
  Ping Pong Planet (Rerun)
  ชมรมเทเบิลเทนนิสปากเกร็ด
  Ping Pong Board
  ชมรมเทเบิลเทนนิสอาวุโสไทย
  Thai Ping Pong
  Thai Table Tennis Lover
  สโมสรเมืองทอง
  สโมสรธารสุวรรณ
  ชมรมเทเบิลเทนนิสนนทบุรี
  สโมสรจังหวัดนครราชสีมา
  สโมสรเทเบิลเทนนิสพิจิตร
  ชมรมเทเบิลเทนนิส ม.หาดใหญ่